Skip to main content

Watersportgebonden Ondernemers Kaag Braassem E.O.

Visie

Actieplan/ visiedocument WOKB

De Kaag en Braassem en de omringende regio staan synoniem voor watersport en recreatie. Van oudsher worden deze plassen benut door recreanten en bezocht door vaartoeristen. Mede door de dichte bevolking rond het gebied, de strategische ligging nabij de snelwegen A4 en A44 en nabij grote steden, vervullen de Kaag en Braassem een belangrijke rol op het gebied van de watersportrecreatie. Deze wetenschap vraagt van de overheidsbesturen, overige stakeholders en beleidsmakers een heldere visie met een duidelijk beleid. De WOKB vervult hierbij een eigen rol als spreekbuis van de Watersportgebonden Ondernemers Kaag en Braassem en heeft als ondernemersvereniging een eigen visie.

1. Redenen oprichting WOKB

De Watersportgebonden Ondernemersvereniging Kaag en Braassem is om meerdere redenen tot stand gekomen.

In het gebied zijn verschillende stakeholders actief welke uiteenlopende initiatieven nemen en diverse ontwikkelingen doorvoeren. Het gebied wordt bestuurd door een variëteit aan overheden. De watersportgebonden ondernemers in het gebied constateren dat er behoefte is aan input van ondernemers op deze initiatieven en aan een bijdrage van ondernemers bij het bepalen van het beleid. Bovendien achten de ondernemers het wenselijk reeds in vroege stadia invloed uit te oefenen op het (voorgenomen) beleid voor het gebied.

Daarnaast hebben de ondernemers een eigen visie op verschillende gebieden welke zij graag gerealiseerd zien worden. De ondernemers achten een bundeling van krachten en het op elkaar afstemmen van beleid en initiatieven noodzakelijk. De ondernemers zoeken een structurele samenwerking met de verschillende overheden die belast zijn met het besturen van het gebied. De versnippering van overheden en ondernemers speelt een voortvarende ontwikkeling van het gebied parten. Het gebied zou meer als eenheid beschouwd en gepresenteerd moeten worden

Naast het functioneren als spreekbuis van de watersportgebonden ondernemers is de WOKB ook nodig om de kennis en ervaringen van de ondernemers met elkaar te laten delen en elkaar te informeren. Mede door de regionale onderlinge contacten zal dit leiden tot het uitwisselen van waardevolle ervaringsverhalen en het initiëren van een nieuwe samenwerking tussen ondernemers.

Een laatste overweging is de constatering dat er kansen liggen in het gebied. De Kaag en Braassem vormen een groot waterrecreatiegebied midden in de randstad met veel mogelijkheden, maar met een veel mindere naamsbekendheid dan bijvoorbeeld de Friese Meren. Er is behoefte aan een betere promotie van het gebied. Het gebied waar de WOKB zich met name op richt zijn de Kaag en de Braassem en de wateren rondom de steden Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Dit gebied is niet sterk omkaderd. Potentiële leden die net buiten deze omkadering vallen maar wel watersportgebonden ondernemer zijn kunnen lid worden van de WOKB.

3. Structuur WOKB

De WOKB is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Met het oprichten van een formele vereniging wil de WOKB haar interne organisatie ook voor de toekomst voldoende equiperen en eventuele discussies over haar status voorkomen. Statuten liggen ten grondslag aan de WOKB. In de statuten is bepaald wat de bevoegdheden van de bestuurders zijn, hoe het bestuur is aangesteld en wordt opgevolgd. De WOKB zal geleid worden door een bestuur.

2. Speerpunten WOKB

Externe speerpunten:

 1. Structureel overleg.
  Met Gemeenten, Provincies en andere stakeholders in de regio een structureel overleg opzetten. Door dé spreekbuis van de watersportgebonden ondernemers te zijn wil de WOKB door middel van regelmatig overleg met de betrokken bestuurders het belang van een goed recreatie- en ondernemersbeleid voor de Kaag en Braassem voortdurend onder de aandacht houden van de beleidsmakers en hierop de visie van de watersportgebonden ondernemers geven.
 2. Promotie.
  Bij waterrecreatie wordt niet gelijk gedacht aan de Kaag en de Braassem. De WOKB wil daar verandering in brengen. Door bundeling van de verschillende toeristische informatiekanalen wil de WOKB het imago versterken en de bekendheid vergroten. Vooral op dit vlak kan er door middel van overleg en bundeling van krachten op korte termijn veel gewonnen worden.
 3. Verblijfstoerisme.
  De WOKB wil initiatieven ontplooien om meer overnachtingsmogelijkheden op of aan het water te realiseren. Ook moet het gebied aantrekkelijker worden om vanaf het water in te verblijven. Gedacht wordt aan het inzetten van luxe schepen van de bruine vloot van het IJsselmeer in het gebied als overnachtingsmogelijkheid voor sloepenvaarders. Voorts valt te denken aan diverse attractieve zaken in en om het water zoals horeca, musea en ontspanningsmogelijkheden. Een voorbeeld hierbij is het opzetten van een traditionele werf.
 4. Kwaliteitverbetering.
  Het verbeteren van bestaande voorzieningen, algemene knelpunten en het realiseren van milieuservicepunten in het gebied. Door achterblijvende infrastructuur, onderhoud, innovatie en ontwikkeling is het imago van het gebied achtergebleven op andere watersport gebieden zoals de Friese meren. Middels een upgrading wil de WOKB de kwaliteit van het gebied verbeteren.
 5. Ondernemersklimaat verbeteren.
  Als spreekbuis voor de watersportgebonden ondernemers probeert de WOKB het belang van een gunstig ondernemersklimaat te benadrukken bij de betrokken Gemeenten, Provincies en overige overheden, zodat de ondernemer meer medewerking kan verwachten van deze partijen bij het uitoefenen van zijn/ haar bedrijf en het realiseren van zijn/ haar plannen.

Interne speerpunten:

 1. Eén netwerkbijeenkomst per jaar organiseren.
  De netwerkbijeenkomst is een zeer goede mogelijkheden om ervaring en kennis uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen voor eventuele zakelijke mogelijkheden.
 2. Bundeling informatie voor de ondernemer.
  Door de aanwezige kennis te inventariseren en te bundelen kunnen de ondernemers in de toekomst bij de WOKB terecht voor informatie over de ontwikkelingen in het gebied.